Startsida           Ordböcker           Typografi           Kontakt

 

Brings begreppsklasser

 

Rogets system med Brings begreppsklasser inlagda delvis med hjälp av Wehrle & Eggers (dreizehnte Auflage 1967) utarbetat av Sven Lange.

Class I Abstract Relations

A Begriffliche Beziehungen

 

 

 

 

I. Das Sein

 

 

 

 

a) Der Seinsbegriff

1 tillvaro

 

2 intighet

 

b) Gegenständliches Sein

3 verklighet

 

3 overklighet

 

c) Seinsformen

5 inre väsen

 

6 yttre väsen

 

d) Seinsweise

7 tillstånd

(Seinsweise an sich)

 

8 omständighet

(Bedingte Seinsweise)

 

II Bezogenheit

 

 

 

 

a) Der Beziehungsbegriff

9 samhörighet

 

10 saknad

av samhörighet

 

 

 

11 frändskap

 

 

 

 

12 ömsesidighet

 

 

b) Dauerbeziehung

13 identitet

 

14 motsats

 

 

15 likformighet

 

16 åtskillnad

 

c) Teilbeziehung

17 likhet

 

18 olikhet

 

 

19 eftergörande

 

20 ursprunglighet

 

 

 

20½ modifikation

 

 

 

21 avbild

 

22 förebild

 

d) Gesamtbeziehung

23 samstämmighet

 

24 skiljaktighet

 

III Messbare Grösse (Quantität)

 

 

 

 

a) Der Quantitätsbegriff

25 kvantitet

 

26 grad

 

b) Vergleich (Vergleichung der Quantität oder des Grades)

27 jämn

 

28 ojämnhet

 

 

 

29 mellangrad

 

 

 

 

30 utjämning

 


 

 

 

Quantität im Vergleich mit einem Mittelmass

31 betydenhet

 

32 obetydlighet

 

 

Vergleich mit einem gleichartigen Objekt

33 överlägsenhet

 

34 underlägsenhet

 

 

Änderung der Quantität

35 tilltagande

 

36 avtagande

 

c) Gebundene Quantität

37 vidfogning

 

38 frånskiljning

 

 

39 tillägg

 

40 återstod

 

 

41 blandning

 

41 omängdhet

 

 

43 förbindelse

 

44 söndring

 

 

 

45 förbindelse- medel

 

 

 

46 sammanhållning

 

47 löshet

 

 

48 hopsmältning

 

49 splittring

 

d) Bestimmte Quantität (Einzelgrösse)

50 helhet

 

51 del

 

 

52 fullständighet

 

53 ofullständighet

 

 

54 inbegrepp

 

55 avskildhet

 

 

56 huvuddel

 

57 smådel

 

IV Ordnung

 

 

 

 

a) Der Ordnungsbegriff

58 ordning

 

59 oordning

 

 

60 reglering

 

61 rubbning

 

b) Geordnete Reihenfolge

62 förhand

 

63 efterhand

 

 

64 föregångare

 

65 efterföljare

 

 

66 början

 

67 slut

 

 

 

68 mitt

 

 

 

69 sammanhang

 

70 avbrott

 

 

 

71 ståndpunkt

 

 

c) Zusammenfassung

72 samling

 

73 spridning

 

 

 

74 samlingspunkt

 

 

d) Aufteilung

 

75 klass

 

 

 

76 omfattning

 

77 uteslutning

 

 

78 allmännelighet

 

79 särskildhet

 

e) Regelmässigkeit

80 enhetlighet

 

81 mång-gestaltning

 

 

82 överenskom-melse

 

83 avvikelse

 

V Zahlbegriffe

 

 

 

 

a) Rechengrundlagen

 

84 talförhållande

 

 

 

85 räkning

 

 

 

86 förteckning

 

 

b) bestimmte Zahlen

87 ental

 

88 beledsagning

 

 

89 tvåtal

 

 

90 fördubbling

 

91 tudelning

 

 

92 tretal

 

 

93 tredubbling

 

94 tredelning

 

 

95 fyrtal

 

 

96 fyrdubbling

 

97 fyrdelning

 

 

98 femtal och därutöver

 

 

 

99 femdelning osv

 

 

c) Unbestimmte Zahlen

 

100 flerhet

 

 

 

100½ minus

 

 

 

101 noll

 

 

102 mängd

 

103 fåtal

 

 

104 upprepning

 

 

 

105 otalighet

 


 

 

VI Zeit

 

 

 

 

a) Zeitbegriffe

106 tid

 

107 aldrig

 

108 period (Bestimmte Zeitdauer)

 

109 fortgång (Unbestimmte Zeitdauer)

 

110 långvarighet

 

111 kortvarighet

 

112 beständighet

 

113 plötslighet

 

114 tidsberäkning

 

115 otid

 

b) Zeitverhältnisse mit Bezug auf die Reihenfolge

116 prioritet

 

117 posterioritet

 

118 nutid

 

119 dåtid

 

 

120 samtidighet

 

 

121 framtid

 

122 förtid

 

 

mit Bezug auf bestim-mte Zeitab-schnitte

123 nytt

 

124 gammalt

 

125 morgon

 

126 afton

 

125½ dag

 

126½ natt

 

127 ungdom

 

128 ålderdom

 

129 barndom

 

130 åldring

 

 

131 manbarhet

 

 

 

mit Bezug auf einen Zeitpunkt

132 tidighet

 

133 senhet

 

 

134 läglighet

 

135 oläglighet

 

c) Wiederholung in der Zeit

136 vanlighet

 

137 ovanlighet

 

 

138 regelbundenhet

 

139 oregelbunden- het

 

VII Wechsel

 

 

 

 

a) Unbestand

140 föränderlighet

 

141 oföränderlighet

 

 

142 avstannande

 

143 fortsättning

 

 

144 övergång

 

145 återgång

 

 

 

146 omstörtning

 

 

 

147 substituering

 

148 utbyte

 

b) Wandelbarkeit

149 ombytlighet

 

150 varaktighet

 

 

151 tidsförhållande

(in Vergangenheit oder Gegenwart)

 

152 bestämmelse

 

VIII Ursächlichkeit

 

 

 

 

a) Grundbegriffe

153 grund

 

154 följd

 

 

155 orsakssamman- hang

 

156 oberäknelig-het

 

b) Der Kraftbegriff

157 förmåga

 

158 oförmåga

 

 

159 styrka

 

159 svaghet

 

c) Wirkende Kräfte

161 alstring

 

162 förstörelse

 

 

 

163 förnyelse

 

 

 

164 alstrare

 

165 förstörare

 

 

166 härkomst

 

167 efterkom-mande

 

 

168 fruktbarhet

 

169 ofruktbarhet

 

 

 

170 kraftmedel

 

 

 

171 kraftyttring

 

172 tröghet

 

 

173 våldsamhet

 

174 måttfullhet

 

d) Einwirkende Kräfte

175 inflytande

 

175½ oansenlighet

 

 

 

176 benägenhet

 

 

 

 

177 bundenhet

 

 

e) Gemeinsames Wirken

178 samverkan

 

179 motverkan

 


 

Class II Space

B Raum

 

 

 

 

I. Raumvorstellungen

 

 

 

 

a) Raumordnung

180 utsträckning

 

181 region

 

 

 

180½ avsaknad av utsträckning

 

 

 

 

182 plats

 

 

 

 

183 läge

 

 

b) Raumerfüllung

184 lägesbestäm-ning

 

185 lägesför-ändring

 

 

186 tillstädesvaro

 

187 frånvaro

 

 

 

188 innevånare

 

 

 

 

189 tillhåll

 

 

 

190 innehåll

 

191 inrymnings-plats

 

II. Abmessungen

 

 

 

 

a) Allgemeinbegriffe

192 storhet

(Grosser Umfang)

 

193 litenhet

(Geringer Umfang)

 

 

194 utvidgning

 

195 hopkrymp-ning

 

 

196 avstånd

 

197 närhet

 

 

198 mellanrum

 

199 anslutning

 

b) Lineare Abmessungen

200 längd

 

201 korthet

 

 

202 vidd

 

203 smalhet

 

 

204 utplattning

 

205 trådformighet

 

 

206 höjning

 

207 sänkning

 

 

208 djup

 

209 grundhet

 

 

210 topp

 

211 botten

 

 

212 lodräthet

 

213 vågräthet

 

 

214 vidhängning

 

215 stöd

 

 

216 parallellism

 

217 lutning

 

 

 

218 omläggning

 

 

 

 

219 korsning

 

 

c) Mittelpunktbezogene Abmessungen

220 utsida

 

221 insida

 

 

 

222 medelpunkt

 

 

 

223 täckning

 

224 fyllning

 

 

225 påklädsel

 

226 avklädsel

 

 

227 omgivning

 

228 mellanläge

 

 

229 inneslutning

 

 

 

 

230 gränslinje

 

 

 

 

231 utkant

 

 

 

 

232 infattning

 

 

 

 

 

233 råmärke

 

 

 

234 framsida

 

235 baksida

 

 

236 sidoläge

 

237 motsättning

 

 

238 höger

 

239 vänster

 

III. Form

 

 

 

 

a) Der Formbegriff

240 form

 

241 formlöshet

 

 

242 formfulländ-ning (regelmässige Form)

 

243 formvidrighet (unregelmässige Form)

 

b) Geometrische Formen

 

244 hakformighet

 

 

 

245 krökning

 

246 rakhet

 

 

247 kretsform

 

248 slingring

 

 

249 trindhet

 

251 släthet

 

 

250 utsvällning

 

252 fördjupning

 

c) Oberflächengestaltung

253 skärpa

 

254 trubbighet

 

 

255 glatthet

 

256 skrovlighet

 

 

 

257 utskärning

 

 

 

 

258 vikning

 

 

 

 

259 räffling

 

 

 

260 öppning

 

261 stängning

 

 

262 genomborr-ningsverktyg

 

263 tilltäppnings-medel

 

IV Bewegung

 

 

 

 

a) Der Begriff der Bewegung

264 rörelse

 

265 orörlighet

 

b) Arten der Fortbewegung

266 fortskaffning landvägen

 

267 fortskaffning sjöledes l. i luften

 

 

268 vägfarande

 

269 sjöfarande och luftseglare

 

 

 

270 överföring

 

 

 

 

271 fortskaffare

 

 

 

272 fordon

 

273 fartyg

 

c) Bewegungsgrad

274 snabbhet

 

275 långsamhet

 

d) Verursachte Bewegeung

276 pådrivning

 

277 tillbakadriv-ning

 

e) Richtungsbezogene Bewegung

278 riktning

 

279 snedd

 

 

280 försteg

 

281 följe

 

 

282 framåt-skridande

 

283 tillbakagång

 

 

284 framdrivning

 

285 dragning

 

 

286 närmande

 

287 avlägsnande

 

 

288 attraktion

 

289 repulsion

 

 

290 konvergens

 

291 divergens

 

 

292 ankomst

 

293 avgång

 

 

294 inträde

 

295 utträde

 

 

296 inrymning

 

297 fördrivning

 

 

298 förtäring

 

299 uttömning

 

 

300 inskjutning

 

301 utdrivning

 

 

 

302 genomgång

 

 

 

303 överskridande

 

304 efterblivenhet

 

 

305 uppgång

 

306 nedgång

 

 

307 lyftning

 

308 nedtryckning

 

 

309 hoppning

 

310 nedstörtning

 

 

 

311 kroklinje

 

 

 

312 kretsning

 

313 upprullning

 

 

314 svängning

 

 

 

 

315 skakning

 

 

 


 

Class III Matter

C Stoff

 

 

 

 

I Grundbegriffe

316 kroppslighet

 

317 okroppslighet

 

 

 

318 värld

 

 

 

319 tyngd

 

320 lätthet

 

 

316 kroppslighet

 

317 okroppslighet

 

II Unorganische Materie

 

 

 

 

a) Eigenschaften fester Körper

321 täthet

 

322 tunnhet

 

 

332 hårdhet

 

324 mjukhet

 

 

325 elasticitet

 

326 stelhet

 

 

327 seghet

 

328 skörhet

 

 

329 struktur

 

 

 

 

330 grynighet

 

 

 

 

331 friktion

 

332 glättning

 

b) Nichtfeste Körper (Allgemeinbegriffe)

333 fluidum

 

334 gasform

 

 

335 smältning

 

336 fördunstning

 

 

Besonderungen

337 vatten

 

338 luft

 

 

 

339 fukt

 

340 torrhet

 

 

 

341 hav

 

342 land

 

 

 

343 innanhav

 

344 inland

 

 

 

345 sump

 

346 ö

 

 

Bewegung unfester Materie

 

347 strömning

 

 

 

 

348 vattenflöde

 

349 luftström

 

 

 

350 vattenledning

 

351 luftrör

 

c) Übergangszustände

 

352 simmighet

 

 

 

 

353 bubbla

 

 

 

 

354 svampighet

 

 

 

 

355 fetthalt

 

 

 

 

356 olja

 

 

 

 

356½ kåda

 

 

III Organische Materie

 

 

 

 

a) Leben (Allgemein-begriffe)

357 organism

 

358 oorganiskhet

 

 

 

359 liv

 

360 död

 

 

 

 

359½ kropp

 

 

 

 

 

361 dödande

 

 

 

 

 

362 lik

 

 

 

 

 

363 begravning

 

 

 

Lebewelt

364 djurriket

 

365 växtriket

 

 

 

366 djur

 

367 växt

 

 

 

368 zoologi

 

369 botanik

 

 

 

370 djurskötsel

 

371 jordbruk

 

 

 

 

372 människa

 

 

 

 

373 mankön

 

374 kvinnokön

 

b) Sinneswahrnehmung

375 Känslighet

 

376 okänslighet

 

 

 

377 njutning

 

378 kval

 

c) Gefühl-sinn

Berührung

 

379 vidröring

 

 

 

 

380 känsel

 

381 känselbedöv-ning

 

 

Temperatur

382 värme

 

383 köld

 

 

 

384 uppvärmning

 

385 avkylning

 

 

 

386 värmeapparat

 

387 kylapparat

 

 

 

 

388 brännmaterial

 

 

 

 

 

389 värmemätare

 

 

d) Geschmacksinn

390 smaksinne

 

391 faddhet

 

 

 

 

392 smakstyrka

 

 

 

 

 

393 kryddning

 

 

 

 

394 smaklighet

 

395 osmaklighet

 

 

 

396 sötma

 

397 strävhet i smak

 

e) Geruchssinn

398 lukt

 

399 luktlöshet

 

 

 

400 vällukt

 

401 stank

 

f) Gehörssinn (Schallwirk-ung)

402 ljud

 

403 ljudlöshet

 

 

 

404 ljudstyrka

 

405 ljudsvaghet

 

 

Geräusch

406 ljudstöt

 

407 ljudupprep-ning

 

 

 

408 klang

 

409 klanglöshet

 

 

 

 

410 väsljud

 

 

 

 

411 människoröst

 

412 djurläte

 

 

Musikalisch-er Schall

413 välljud

 

414 missljud

 

 

 

 

415 musik

 

 

 

 

 

416 musiker

 

 

 

 

 

417 tonverktyg

 

 

 

Schallemp-findung

418 hörsel

 

419 dövhet

 

g) Gesichtssinn (Licht-erscheinung)

420 ljus

 

421 mörker

 

 

 

 

422 dunkel

 

 

 

 

423 ljuskälla

 

424 skugga

 

 

 

425 genomskin-lighet

 

426 ogenomskin-lighet

 

 

 

 

427 halvgenom-skinlighet

 

 

 

Farbe

428 färg

 

429 färglöshet

 

 

 

430 vitt

 

431 svart

 

 

 

 

432 grått

 

 

 

 

 

433 brunt

 

 

 

 

 

434 rött

 

 

 

 

 

435 grönt

 

 

 

 

 

436 gult

 

 

 

 

 

437 violett

 

 

 

 

 

438 blått

 

 

 

 

 

439 orange

 

 

 

 

 

440 brokighet

 

 

 

Lichtwahr-nehmung

441 synsinne

 

442 blindhet

 

 

 

 

443 ögonsjuka

 

 

 

 

 

444 åskådare

 

 

 

 

 

445 optik

 

 

 

 

446 synbarhet

 

447 osynlighet

 

 

 

448 företeelse

 

449 försvinnande

 


 

Class IV Intellect

D Geistesleben

 

 

 

 

Geistige Betätigung

 

 

 

 

I Verstandsanlage

450 förnuft

 

450½ oförnuft

 

 

451 eftertanke

 

452 tanklöshet

 

 

453 tankeform

 

454 tankeämne

 

II Vorbedingungen der Verstandestätigkeit

455 kunskapsbegär

 

456 likgiltighet

 

 

457 uppmärk-samhet

 

458 ouppmärk-samhet

 

 

459 omsorg

 

460 vårdslöshet

 

 

461 fråga

 

462 svar

 

 

 

463 prövning

 

 

 

 

464 jämförelse

 

 

 

465 särskiljande

 

465½ samman-blandning

 

 

 

466 uppskattning

 

 

 

467 bevis

 

468 motbevis

 

 

 

469 betingelse

 

 

III Erkenntnisgrad

470 möjlighet

 

471 omöjlighet

 

 

472 sannolikhet

 

473 osannolikhet

 

 

474 visshet

 

475 ovisshet

 

IV Denkvorgang

476 logik

 

477 tankefel

 

 

478 bevisföring

 

479 vederläggning

 

V Denkergebnis

480 omdöme

 

481 omdömes-löshet

 

 

 

480½ upptäckt

 

 

 

482 överskattning

 

483 underskatt-ning

 

 

484 övertygelse

 

485 tvivel

 

 

486 lättrogenhet

 

487 klentrogenhet

 

 

488 enighet

 

489 oenighet

 

 

490 kunnighet

 

491 okunnighet

 

 

492 lärd

 

493 olärd

 

 

494 riktighet

 

495 oriktighet

 

 

496 grundsats

 

497 hållnings-löshet

 

VI Geistige fähigkeiten

498 förstånd

 

499 oförstånd

 

 

500 ljushuvud

 

501 dumhuvud

 

 

502 vett

 

503 vettlöshet

 

 

 

504 vettvilling

 

 

 

505 minne

 

506 glömska

 

VII Denkende Beschäftigung mit der Zunkunft

507 förväntan

 

508 överraskning

 

 

 

 

509 besvikelse

 

 

 

 

 

510 förutseende

 

 

 

 

 

511 förutsägelse

 

 

 

 

 

512 förebud

 

 

 

 

 

513 siare

 

 

VIII Subjektiv gefärbtes Denken

 

514 antagande

 

 

 

 

515 fantasi

 

 

Kundmachung der Vorstellung (Kommunika-tion)

 

 

 

 

IX Character der Mitteilung

516 betydelse

 

517 betydelse-löshet

 

 

518 begriplighet

 

519 obegriplighet

 

 

 

520 tvetydighet

 

 

 

 

521 oegentlighet

 

 

 

522 uttydning

 

523 misstydning

 

 

 

524 uttolkare

 

 

X Arten der Mitteilung

525 ögonskenlighet

 

526 okändhet

 

 

527 meddelande

 

528 fördöljande

 

 

529 avslöjande

 

530 gömsle

 

 

 

531 offentlig-görande

 

 

 

532 nyhet

 

533 hemlighet

 

 

 

534 budbärare

 

 

 

535 bekräftelse

 

536 förnekande

 

 

537 handledning

 

538 missledning

 

 

 

539 studium

 

 

 

540 lärare

 

541 lärjunge

 

 

 

542 undervis-ningsanstalt

 

 

 

543 sannfärdighet

 

544 falskhet

 

 

 

545 bländverk

 

 

 

 

546 osanning

 

 

 

547 lättnarrad

 

548 bedragare

 

 

 

549 överdrift

 

 

XI Verständigungsmittel

 

 

 

 

a) Verständigung durch Anschaung

 

550 beteckning

 

 

 

551 minnesmärke

 

552 utplåning

 

 

 

553 minnes-tecknare

 

 

 

 

554 framställning

555 vanställning

 

 

 

556 måleri

 

 

 

 

557 skulptur

 

 

 

 

558 gravyrkonst

 

 

 

 

559 artist

 

 

b) Verständigung durch Sprache

 

 

 

 

 

Grundlagen

 

560 språk

 

 

 

 

 

561 språkljud

 

 

 

 

562 ord

 

563 ordvarietet

 

 

 

564 benämning

 

565 namnför-ändring

 

 

 

 

566 fras

 

 

 

 

567 grammatik

 

568 språkfel

 

 

Stilarten

 

569 stil

 

 

 

 

570 klarhet

 

571 otydlighet

 

 

 

572 fåordighet

 

573 mångordighet

 

 

 

574 uttrycksfullhet

 

575 uttryckslöshet

 

 

 

576 konstlöshet

 

577 utsirning

 

 

 

578 smakfullhet

 

579 smaklöshet

 

 

Gesprochene Sprache

580 talröst

 

581 förstummande

 

 

 

582 tal

 

583 uttalsfel

 

 

 

584 talträngdhet

 

585 tystlåtenhet

 

 

 

586 tilltal

 

587 genmäle

 

 

 

588 samtal

 

589 monolog

 

 

Geschrieb-ene Sprache

 

590 skrivning

 

 

 

 

 

591 tryckning

 

 

 

 

 

592 brev

 

 

 

 

 

593 bok

 

 

 

 

 

594 skildring

 

 

 

 

 

595 avhandling

 

 

 

 

 

596 sammandrag

 

 

 

 

597 dikt

 

598 prosa

 

 

 

 

599 teater

 


 

Class V Volition

E Gebiet des Wollen

 

 

 

 

Wille als seelischer Zustand

 

 

 

 

I Willensanlage

 

 

 

 

a) Willenskräfte

600 vilja

 

601 ofrivillighet

 

 

 

602 villighet

 

603 ovillighet

 

 

 

604 beslutsamhet

 

605 obeslutsamhet

 

 

 

606 orubblighet

 

607 obeständighet

 

 

 

 

608 nyck

 

 

 

 

609 val

 

610 avslag

 

 

 

611 förutbestäm-melse

 

612 infall

 

 

 

613 vana

 

614 avvänjning

 

b) Willensursachen

615 drivfjäder

 

616 betänklighet

 

 

 

 

615½ grundlöshet

 

 

 

 

 

617 förevändning

 

 

 

618 fördel

 

619 nackdel

 

II Willensrichtung

 

 

 

 

a) Der zielsuchende Wille

620 syfte

 

621 slump

 

 

622 raskhet

 

623 slapphet

 

 

 

624 upphörande

 

 

 

 

625 arbete

 

 

 

 

626 planmässighet

 

 

 

 

627 metod

 

 

 

 

627½ väg

 

 

 

 

628 medelväg

629 omväg

 

 

 

630 förnödenhet

 


 

 

b) Der zielgerichtete Wille

 

 

 

 

Nutzeffekt

 

631 medverkan

 

 

 

 

632 medel

 

 

 

 

633 tillverkning

 

 

 

 

634 surrogat

 

 

 

 

635 material

 

 

 

 

636 förråd

 

 

 

637 anskaffning

 

638 förbrukning

 

 

639 tillräcklighet

 

640 otillräcklighet

 

 

 

641 övermått

 

 

 

Grad der Nutzeffekts

642 viktighet

 

643 oviktighet

 

 

644 nytta

 

645 gagnlöshet

 

 

646 lämplighet

 

647 olämplighet

 

 

648 gott

 

649 ont

 

 

650 fullkomlighet

 

651 ofullkom-lighet

 

 

652 renlighet

 

653 orenlighet

 

 

654 hälsa

 

655 ohälsa

 

 

656 hälsosamhet

 

657 osundhet

 

 

658 förbättring

 

659 försämring

 

 

660 återställelse

 

661 återfall

 

 

662 botemedel

 

663 skadlighet

 

 

Nutzeffekt in Sonderfällen

664 skydd

 

665 fara

 

 

666 skyddsmedel

 

667 försåtlighet

 

 

 

668 varning

 

 

 

 

669 nödsignal

 

 

 

 

670 förvaring

 

 

 

 

671 flykt

 

 

 

 

672 räddning

 

 

c) Vorstufen der Willenshandlung

673 beredelse

 

674 obereddhet

 

 

 

675 försök

 

 

 

 

676 företag

 

 

 

677 verksamhet

 

678 overksamhet

 

 

 

679 missriktning

 

 

III Vollzug der Willenshandlung

 

 

 

 

a) Unmittelbare Willenshandlung

680 göromål

 

681 sysslolöshet

 

 

682 verksamhets-begär

 

683 lojhet

 

 

684 brådska

 

685 ledighet

 

 

686 ansträngning

 

687 vila

 

 

 

687½ uppvaknan-de

 

 

 

688 avmattning

 

689 uppfriskning

 

 

 

690 verkställare

 

 

 

 

691 arbetsplats

 

 

b) Mittelbare Willenshandlung

 

692 förfarande

 

 

 

 

693 ledning

 

 

 

 

694 ledare

 

 

 

 

695 anvisning

 

 

 

 

696 rådsförsam-ling

 

 

 

 

697 föreskrift

 

 

c) Tateigenschaften

698 skicklighet

 

699 oskicklighet

 

 

700 mästare

 

701 stympare

 

 

702 slughet

 

703 menlöshet

 

IV Hemmung und Förderung

 

 

 

 

 

704 svårhet

 

705 lättvindighet

 

 

706 hinder

 

707 hjälp

 

 

708 motstånd

 

709 samman-slutning

 

 

710 motståndare

 

711 hjälpare

 

 

 

712 förening

 

 

 

713 tvedräkt

 

714 endräkt

 

 

 

715 utmaning

 

 

 

716 anfall

 

717 försvar

 

 

718 gengäld

 

719 gensträvighet

 

 

720 strid

 

721 frid

 

 

722 krigföring

 

723 fredsslut

 

 

 

724 medling

 

 

 

 

725 underkastelse

 

 

 

 

726 stridsman

 

 

 

 

727 vapen

 

 

 

 

728 valplats

 

 

V Der vollzogene Wille

729 fullbordan

 

730 omogenhet

 

 

731 framgång

 

732 misslyckande

 

 

 

733 äretecken

 

 

 

734 lycka

 

735 olycka

 

 

 

736 medelmåttig-het

 

 

Wille im Gemeinschafts-leben

 

 

 

 

VI Öffentliche Gewalt

737 myndighet

 

738 upplösning

 

 

739 stränghet

 

740 mildhet

 

 

 

741 befallning

 

 

 

742 genstörighet

 

743 lydnad

 

 

 

744 tvång

 

 

 

745 överordnad

 

746 underordnad

 

 

 

747 värdighets-tecken

 

 

 

748 frihet

 

749 ofrihet

 

 

750 befrielse

 

751 inskränkning

 

 

 

752 fängelse

 

 

 

753 vaktare

 

754 fånge

 

 

755 bemyndigande

 

756 annulering

 

 

 

757 avsägelse

 

 

 

 

758 förtroendeman

 

 

 

 

759 ställföre-trädare

 

 

VII Mitmenschliche Willensbeziehungen

 

 

 

 

 

760 tillåtelse

 

761 förbud

 

 

 

762 samtycke

 

 

 

763 anbud

 

764 förkastelse

 

 

765 begäran

 

766 avbön

 

 

 

767 sökande

 

 

VIII Bedingte Willenshandlung

 

768 löfte

 

 

 

 

769 avtal

 

 

 

 

770 förbehåll

 

 

 

 

771 säkerhet

 

 

 

772 pliktuppfyllelse

 

773 försumlighet

 

 

 

774 kompromiss

 

 

IX Besitzverhältnisse

 

 

 

 

a) Vermögenslage

775 förvärv

 

776 förlust

 

 

 

777 besittning

 

 

 

 

778 gemensamhet

 

 

 

 

779 innehavare

 

 

 

 

780 egendom

 

 

 

781 kvarhållande

 

782 mistning

 

b) Besitzübertragung

 

783 överflyttning

 

 

 

784 bortgivande

 

785 mottagande

 

 

 

786 fördelning

 

 

 

787 utlåning

 

788 upplåning

 

 

789 besittnings-tagande

 

790 restitution

 

 

 

791 tjuvnad

 

 

 

 

792 tjuv

 

 

 

 

793 rov

 

 

c) Betsitztausch

 

794 bytande

 

 

 

795 köp

 

796 försäljning

 

 

 

797 handel

 

 

 

 

798 handelsvara

 

 

 

 

799 handelsplats

 

 

d) Geldverhältnisse

 

800 penningväsen

 

 

 

 

801 skattmästare

 

 

 

 

802 skattkammare

 

 

 

803 rikedom

 

804 fattigdom

 

 

805 kreditväsen

 

806 gäld

 

 

807 betalning

 

808 betalnings-

inställelse

 

 

809 utgift

 

810 inkomst

 

 

 

811 räkenskap

 

 

 

812 pris

 

813 rabatt

 

 

814 dyrhet

 

815 billighet

 

 

816 frikostighet

 

817 girighet

 

 

818 slöseri

 

819 sparsamhet


 

Class VI Affections

F Gefühlsleben

 

 

 

 

I Gemütsanlage

 

820 sinnesart

 

 

 

 

821 känsla

 

 

 

822 känslosamhet

 

823 känslolöshet

 

 

 

824 upprördhet

 

 

 

825 överkänslighet

 

826 kallblodighet

 

II Individuelle Gefühle

 

 

 

 

a) Grundgefühle

827 välbefinnande

 

828 lidande

 

 

 

829 behag

 

830 obehag

 

 

 

831 belåtenhet

 

832 missbelåtenhet

 

 

 

 

833 grämelse

 

 

 

 

834 lättnad

 

835 förtyngning

 

 

 

836 gladlynthet

 

837 tungsinthet

 

 

 

838 glädjeyttring

 

839 klagan

 

 

 

840 förlustelse

 

841 tråkighet

 

 

 

842 kvickhet

 

843 andefattigdom

 

 

 

 

844 rolighets-

makare

 

 

b) Ästehetische Gefühle

845 skönhet

 

846 fulhet

 

 

 

847 prydnad

 

848 vanprydnad

 

 

 

 

849 enkelhet

 

 

 

 

850 smak

 

851 osmak

 

 

 

 

852 modesak

 

 

 

 

 

853 löjlighet

 

 

 

 

 

854 narr

 

 

 

 

 

855 tillgjorhet

 

 

 

 

 

856 gäckeri

 

 

 

 

 

857 gäck

 

 

c) Auf die Zukunft gerichtete Gefühle

858 förhoppning

 

859 hopplöshet

 

 

 

 

860 fruktan

 

 

 

 

861 mod

 

862 feghet

 

 

 

863 oförvägenhet

 

864 försiktighet

 

 

 

865 åtrå

 

866 indifferens

 

 

 

 

867 misshag

 

 

 

 

 

868 granntyckthet

 

 

 

 

 

869 mätthet

 

 

 

870 förundran

 

871 antaglighet

 

 

 

 

872 underlighet

 

 

d) Selbstgefühl

873 anseende

 

874 ringaktning

 

 

 

875 förnämhet

 

876 plebej

 

 

 

 

877 titulatur

 

 

 

 

878 högmod

 

879 ödmjukhet

 

 

 

880 fåfänga

 

881 anspråks-löshet

 

 

 

 

882 ståt

 

 

 

 

 

883 högtidlighet

 

 

 

 

 

884 skryt

 

 

 

 

885 oförskämdhet

 

886 kryperi

 

III Gemeinschaftsgefühle

 

 

 

 

a) Gefühle der Verbundenheit

 

887 gåpåare

 

 

 

888 vänskap

 

889 ovänskap

 

 

 

890 vän

 

891 ovän

 

 

 

892 sällskaplighet

 

893 osällskap-lighet

 

 

 

894 hövlighet

 

895 ohövlighet

 

 

 

 

896 uppvaktning

 

 

 

 

897 kärlek

 

898 hat

 

 

 

 

899 gunstling

 

 

 

 

 

900 ovilja

 

 

 

 

 

901 retlighet

 

 

 

 

 

902 ömhets-betygelse

 

 

 

 

903 äktenskap

 

904 celibat

 

 

 

 

905 äktenskaps-skillnad

 

 

b) Gefühle der Anteilnahme

906 välvilja

 

907 illvilja

 

 

 

 

908 förbannelse

 

 

 

 

 

909 hot

 

 

 

 

910 filantropi

 

911 misantropi

 

 

 

912 välgörare

 

913 ogärningsman

 

 

914 medkänsla

 

915 hjärtlöshet

 

 

916 tacksamhet

 

917 otacksamhet

 

 

 

918 förlåtelse

 

919 hämnd

 

 

 

 

920 svartsjuka

 

 

 

 

 

921 avund

 

 

IV Sittliche Gefühle

 

 

 

 

a) Sittliche verpflichtung

922 rätt

 

923 orätt

 

 

 

924 behörighet

 

925 obehörighet

 

 

 

926 plikt

 

927 pliktförgäten-het

 

 

 

 

927½ frikallelse

 

 

b) Sittliche Empfindungen

928 aktning

 

929 missaktning

 

 

 

 

930 vedervilja

 

 

 

 

931 bifall

 

932 ogillande

 

 

 

933 smicker

 

934 förtal

 

 

 

935 smickrare

 

936 förtalare

 

 

 

937 rättfärdigande

 

938 anklagelse


 

 

c) Sittliche Forderungen

939 redlighet

 

940 oredlighet

 

 

 

 

941 kanalje

 

 

 

 

942 osjälviskhet

 

943 själviskhet

 

 

 

944 dygd

 

945 last

 

 

 

946 oskuld

 

947 försyndelse

 

 

 

948 hedersman

 

949 usling

 

 

 

950 botfärdighet

 

951 obotfärdighet

 

 

 

 

952 botgöring

 

 

d) Sittlichkeit des Alltags

953 måttlighet

 

954 omåttlighet

 

 

 

 

955 asketism

 

 

 

 

956 fasta

 

957 glupskhet

 

 

 

958 nykterhet

 

959 dryckenskap

 

 

 

960 kyskhet

 

961 okyskhet

 

 

 

 

962 libertin

 

 

e) Recht

963 laglighet

 

964 olaglighet

 

 

 

965 lagskipning

 

 

 

 

 

966 domstol

 

 

 

 

 

967 domare

 

 

 

 

 

968 lagkarl

 

 

 

 

 

969 domstolsför-

handling

 

 

 

 

970 frikännelse

 

971 sakfällande

 

 

 

972 bestraffning

 

973 lön

 

 

 

 

974 ansvarspåföljd

 

 

 

 

975 bestraffnings-

medel

 

 

V Religiöse Gefühle

 

 

 

 

a) Gegenstand des Glaubens

 

976 gudom

 

 

 

977 ängel

 

978 djävul

 

 

 

979 mytbildning

 

 

 

 

980 troll

 

 

 

981 himmel

 

982 helvete

 

b) Glaubenslehre

983 troslära

 

984 irrlära

 

 

 

985 religions-urkund

 

 

 

 

986 bekännelse

 

 

c) Religiöse Betätigung

987 religiositet

 

988 irreligiositet

 

 

 

989 otro

 

 

 

990 gudstjänst

 

991 avgudatjänst

 

d) Magie

 

992 magi

 

 

 

 

993 trollmedel

 

 

 

 

994 magiker

 

 

e) Religiöse Einrichtigung

 

995 kyrkoordning

 

 

 

996 prästerskap

 

997 lekman

 

 

 

998 kyrkobruk

 

 

 

 

999 prästdräkt

 

 

 

 

1000 kyrkbyggnad

 

 

 


© 2008–2024 Sven Lange. Uppdaterad 2024-01-03.